• ZP Zaken

De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

ZP’ers ondernemen, en ondernemen brengt risico’s met zich mee. Indien er fouten worden gemaakt kan het voortbestaan van een bedrijf(je) in gevaar komen. De kunst als ondernemer is om de risico’s te beheersen, maar waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt voor deze risico’s een verzekeringsoplossing waarmee eventuele kosten en claims met betrekking tot een gedekte schade van een ondernemer worden overgenomen.

Vaak denkt men dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) de lading van het risico dekt. Dit is niet altijd het geval. Wanneer biedt deze verzekering dekking? Zodra er schade is door producten die een verzekerde levert, personeel dat tijdens werktijd letselschade oploopt of zaakschade omdat er tijdens een bezoek aan een klant een vaas wordt opgegooid.


De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt echter niet de schade die ontstaat door vergissingen in het werk. Het geven van een fout advies, een onjuiste berekening, het niet halen van termijnen maar ook is het mogelijk dat opdrachtgevers een andere verwachting hadden van hetgeen is afgesproken. Hiervoor is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Dit kan in combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsdekking zodat ook de wettelijke aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade verzekerd is.


Voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft ZP Zaken een samenwerking met Hiscox. De vakgebieden waarvoor Hiscox een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft zijn: ICT, management consultancy, marketing en communicatie en een beperkte lijst overige beroepen. Voor deze vakgebieden is de dekking specifiek ontwikkeld met daarbij behorende polisvoorwaarden.


De kern van de dekking is contractuele aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid die ondernemers hebben omdat ze een overeenkomst aangaan en de daarbij behorende voorwaarden accepteren. Tevens biedt Hiscox dekking voor het overschrijden van termijnen, tenzij de ondernemer op het moment van het afsluiten van het contract wist of behoorde te weten dat men over onvoldoende technische, logistieke of financiële middelen beschikte om de afgesproken verplichtingen na te komen. Ook schending van een geheimhoudings- of privacyplicht en verlies of beschadiging van documenten en elektronische data vallen onder de dekking. Niet onbelangrijk: als een opdrachtgever weigert vanwege een claim het honorarium van een verzekerde te betalen, valt dit ook onder de dekking.


Er bestaat overigens geen verplichting tot het hanteren van de eigen algemene voorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers in het kader van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidspolis. Wij gaan er wel vanuit dat de leveringsvoorwaarden wel zoveel mogelijk gehanteerd worden ten opzichte van opdrachtgevers (en dus een redelijke beperking van de aansprakelijkheid in zich hebben).


Advies is, vanuit verzekeringstechnisch oogpunt, dat men ook altijd dicht bij de inhoud van de eigen algemene voorwaarden blijft, het zonder meer accepteren van bijvoorbeeld de inkoopvoorwaarden van vaak grotere opdrachtgevers is ook een risicoafweging die zorgvuldig moet worden gemaakt (ondernemersrisico).


Hiscox heeft voor de verschillende dekkingen brochures waarin de specifieke dekkingselementen worden uitgelegd.


Het vaststellen van de fout en aansprakelijkheid is vaak lastig. Om deze reden biedt Hiscox een ruime dekking om verzekerden te ondersteunen bij geschillen. De dekking die wij bieden, elke vorm van onzorgvuldigheid en contractbreuk is ruimer dan de over het algemeen in de markt gehanteerde dekking gebaseerd op fouten en aansprakelijkheid. Een schade wordt dan ook eerder in behandeling genomen zonder dat eerst de fout moet worden bewezen.


Bij onze schadebehandeling is het uitgangspunt dekking en niet gelijk op zoek gaan naar uitsluitingen. Dit is de Hiscox claim filosofie. Bij schade bieden wij direct onze toegevoegde waarde want onze schadebehandelaars zijn niet alleen deskundig maar vooral betrokken en zoeken samen met verzekerde naar de beste oplossing! Direct meer informatie over de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Ga naar https://zpzaken.nl/control/verzekeringen/bav/


Vragen of heb je advies nodig? ZP Zaken biedt onder het label ZP Control, in samenwerking met Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de mantelovereenkomst bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Zicht risico- en verzekeringsadviseurs treedt op als adviseur en intermediair in de totstandkoming van verzekeringscontracten in de meest brede zin van het woord.

47 keer bekeken0 reacties