Is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een modeverschijnsel of noodzakelijk kwaad?

Mijn kennismaking met een potentiële opdrachtgever verliep prima, het takenpakket paste als een goed zittende jas en ook de toegewezen verantwoordelijkheden kwamen me niet vreemd voor. Toch was het slot van ons gesprek opmerkelijk te noemen: “Alleen als je een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt kunnen we je opdracht honoreren” was de opmerking van mijn gesprekspartner. Overrompeld door deze opmerking als ik was, verliet ik het kantoorpand en dacht in de trein nog na over de laatste opmerking: waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? En waarom zou een opdrachtgever mij de opdracht kunnen weigeren wanneer ik geen deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering heb?

Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden en vragen die dagelijks worden gesteld. Wettelijk zijn er namelijk steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BAV-verzekering tot een onmisbare verzekering. Voor de duidelijkheid even een toelichting. Wat is nou precies bedrijfsaansprakelijkheid en wat is beroeps-aansprakelijkheid.


Bedrijfsaansprakelijkheid: De Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.


Beroepsaansprakelijkheid: De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering.


De BAV-verzekering geeft de volgende dekking: • Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde. • De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure. Let op: Aansprakelijkheid moet echter wel worden aangetoond! Het feit dat je aansprakelijk wordt gehouden voor fouten wil niet zeggen dat je ook aansprakelijk bent. Hier ligt een procedure aan ten grondslag en ook deze verschilt van geval tot geval. De betrokken verzekeraar zal verweer voeren en je bijstaan in de aansprakelijkheidsstelling.


ZP Zaken kent voor diverse disciplines een verzekeringsdekking tegen aantrekkelijke premie en flexibele voorwaarden. Zo kun je de verzekering aan/uit zetten bij wisselende opdrachten en kent de verzekering maand of jaar betaling en niet onbelangrijk… geen eigen risico. Kortom een prima product en op maat gesneden voor zelfstandig professionals. Wil je meer informatie over de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering? Ga naar  https://zpzaken.nl/control/verzekeringen/bav/


Vragen of heb je advies nodig? ZP Zaken biedt onder het label ZP Control, in samenwerking met Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs de mogelijkheid om gebruik te maken van de mantelovereenkomst beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs treedt op als adviseur en intermediair in de totstandkoming van verzekeringscontracten in de meest brede zin van het woord. W

12 keer bekeken0 reacties